SMART is de afkorting van:

 

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel, aanwijsbaar, activerend of actiegericht
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

 

 

Specifiek

Er moet een eenduidige doelstelling zijn. Beschrijf wat er bereikt moet worden en waarom. Beschrijf de doelstelling in termen van getallen en percentages. Dit maakt de doelstelling namelijk meetbaar. Beschrijf ook wanneer het doel gehaald moet worden. Een doel zonder planning is nog steeds een vage droom of wens. Beschrijf wie de betrokkenen zijn en zorg ervoor dat zij het verband zien tussen de door hen uit te voeren acties en het uiteindelijke doel.

 

 

Meetbaar

Beschrijf hoe de resultaten worden gemeten en geïnterpreteerd. Wanneer hier geen eenduidigheid over bestaat, dan zal er discussie zijn over de gehaalde resultaten. Houd bij doelstellingen zoals "klanttevredenheid verhogen" een nulmeting en koppel dit aan een bepaalde tevredenheidsindex. Hiermee kunt u meten of de klanttevredenheid ook echt omhoog gaat, of misschien zelfs juist omlaag

 

 

Acceptabel, aanwijsbaar, activerend, actiegericht

De A binnen SMART kan naar verschillende concepten worden vertaald: acceptabel, aanwijsbaar, activerend en actiegericht.

 

Acceptabel

Houd rekening met de betrokkenen. Een doelstelling moet acceptabel zijn. De lat mag niet te laag liggen, maar ook weer niet veel te hoog.

 

Aanwijsbaar

Er moet duidelijkheid zijn over wie wat gaat doen om de doelstelling te halen

 

Activerend en actiegericht

De doelstelling moet de betrokkenen uitnodigen tot actie. Betrokkenen moeten de doelstelling ook echt willen halen.

 

 

Realistisch

Een doel moet realistisch zijn. Is er voldoende kennis in huis? Zijn er voldoende mensen en middelen beschikbaar? Wanneer de betrokkenen denken dat het doel onrealistisch is, dan zullen zij minder geneigd zijn om te werken om het doel te behalen. Vind dus uit wat haalbaar is. Een doel dat nu nog onrealistisch lijkt, kan worden ingedeeld in wel haalbare subdoelstellingen.

 

 

Tijdgebonden

Beschrijf wanneer met de activiteiten wordt begonnen en hoe lang deze duren. Beschrijf wanneer er een meting wordt gedaan en wanneer het resultaat behaald moet zijn. Er moet een concrete startdatum en einddatum zijn.